Skip to main content

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Aydınlatma Metni

Öğrenci / Veli Aydınlatma Metni

 

İşbu aydınlatma metni, Kültür Hizmetleri Anonim Şirketi (Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji, “Kültür” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Öğrenci kayıt işlemlerinin yapılabilmesi, öğrenci dosyası tutma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı E-okul bilgi girişlerinin gerçekleştirilebilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci rehberlik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi ve öğrencilerin gelişimlerinin takip edilebilmesi, öğrencilerin sağlık durumlarının gözetilebilmesi ve acil durumların yönetilebilmesi, mevcut velilerimizin kartlı geçiş sistemi kullanarak okula giriş-çıkış yapabilmesi, katılım gösterilen sosyal ve akademik etkinliklerin haber veya hatıra amaçlarıyla yayınlanıp arşivlenebilmesi, velilerimizin veli bilgilendirme sistemi aracılığıyla bilgilendirilebilmesi, öğrencilerin akademik durumlarının ölçme-değerlendirmesinin yapılabilmesi, öğrencilerin ödül ve disiplin süreçlerinin yürütülmesi, velisinin talebi halinde ilgili öğrencinin din dersinden muafiyet sürecinin yürütülmesi, lise öğrencilerimize kantin ve yemekhanede geçerli dijital para kartları üretilebilmesi, öğrenci mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi, okul ücretlerinin faturalandırılması-takibi-tahsili ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı KVK Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, açık rızanız, okul kayıt sözleşmesi kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Milli Eğitim mevzuatından kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, haklarımızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlememizin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

İlgili kişisel verileriniz,

  • Okul ücretlerinin takibi-tahsili amaçlarıyla bankalara,
  • Milli Eğitim mevzuatından kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na ve E-okul sistemine,
  • Öğrenci servis hizmetlerinin yürütülebilmesi ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'na dâhil şirketler arasındaki organizasyon ve iletişimin sağlanabilmesi amacıyla İstanbul Kültür Eğitim Kurumları’na dâhil şirketlere,
  • Yemekhane kartları üretilebilmesi için ilgili tedarikçilere,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülebilmesi amacıyla avukatlara, noterlere, mahkeme ve icra dairelerine,
  • İlgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
  • Sosyal ve akademik etkinliklere katılım sağlanması halinde katılım gösterenlerin hareketli/hareketsiz/dijital ses ve görüntü kayıtlarının bilgilendirme, hatıra veya arşiv amaçlarıyla kurumsal internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına, basın yayın organlarına, organizasyonu yürüten veya organizasyona katılan üçüncü kişilere ve basım işlerinin yürütülebilmesi için üçüncü kişi basım şirketlerine,
  • Sosyal ve akademik etkinliklere katılım sağlanması halinde bunların organize edilebilmesi veya katılım gösterilebilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında hizmet alınan danışmanlık şirketlerine, vize acentelerine, aracılık şirketlerine, ulaşım şirketlerine, konaklama şirketlerine, turizm şirketlerine, organizasyonu yürüten 3. kişilere, sınav merkezlerine, konsolosluklara, yurt içi ve yurt dışındaki okullara aktarılacaktır.

 

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda kvkk@kultur.k12.tr adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Ana Sayfa